Informasjon om forskningsmidler fra NBCG (2) – NBCGs forskningsfond

Utlysning av forskningsmidler fra NBCG

Midler fra NBCGs forskningsfond skal benyttes til å støtte igangsettelse og drift av nye forskningsprosjekter innen diagnostikk, utredning eller behandling av brystkreft. 

Utgangspunkt for søknad/fordeling av midler:

 • Midlene skal brukes til igangsetting og gjennomføring av nye studier med inklusjon av pasienter.
 • Prosjektet bør involvere minst 3 sykehus og minst et ikke-universitetssykehus og gjerne flere helseregioner. Prosjekter som medfører inklusjon av pasienter i flere helseregioner vil bli prioritert. 
 • Hvert prosjekt kan støttes med inntil kr 1.000.000,- Av disse kan inntil kr. 200.000,- bevilges til forberedelsesfasen. Utbetaling av eventuelt resterende beløp ut over forberedelsesfasen vil først skje når studien er godkjent og klar til å kunne starte opp.    
 • Midlene kan brukes til frikjøp/lønn, driftsutgifter eller utstyr.
 • Søker må ha doktorgrad, klinisk forskningskompetanse og være i et forskningsmiljø.

Søknaden skal ikke overskride fem sider og inneholde:

 • Kortfattet prosjektbeskrivelse
 • Kortfattet populærvitenskapelig sammendrag av prosjektet
 • Beskrivelse av forskningsgruppe/forskningsmiljø
 • Evt. veiledererklæring hvis relevant
 • Kort CV med inntil 10 viktige publikasjoner fra de siste år
 • Et forenklet budsjett

Dersom det også er ferdigstilt komplett prosjektbeskrivelse og REK-godkjenning, kan denne vedlegges til informasjon.

Det er åpen søknadsfrist (inntil pengene er brukt opp) og søknad sendes elektronisk til BNA@ous-hf.no. Søknader vurderes av AU i nbcg inntil 4 ganger årlig og godkjennes av styringsgruppen. Midlene utbetales til forskningskonto etter faktura som sendes til Brystkreftforeningen etter nærmere spesifisert prosedyre. 

Rapportering dersom forskningsmidler bevilges:

 • Prosjektleder må sørge for en kort årlig populærvitenskapelig rapportering av fremdriften/status for prosjektet (maks 3000 tegn, tidspunkt for årsrapport: 31.januar) 
 • Ved avslutning av prosjektet (eller når siste pasient er inkludert og midlene er benyttet) sendes en sluttrapport til NBCG (ca. 6000 tegn) 
 • For midler som er tildelt fra Brystkreftforeningen vil NBCG årlig sende rapport fra prosjekter som har fått tildelt midler foregående år (populærvitenskapelig sammendrag) av det enkelte prosjekt.
 • I publikasjoner fra prosjekt som har mottatt tildeling fra forskningsfondet, må kilden til de donerte milder takkes i «Acknowledgements».