Nytt fra NBCG januar 2013

1. januar 2013

Styringsgruppemøte ble avholdt den 21. november 2012. Referat er tilgjengelig under fanen Arkiv – Møterefererater.

Det ble vedtatt følgende endringer/justeringer i NBCGs retningslinjer.

Anbefalingen om bruk av zoledronsyre (se forrige referat) suppleres med følgende tilleggsopplysninger: Pragmatisk oppstartstidspunkt (i løpet av 6 mnd etter kirurgi). Tannhelse må være avklart. Blodprøver minst 1 gang i året (Kreatinin), det oppfattes ikke nødvendigvis behov for å gjøre dette hver 6 mnd.

HER2 positive pasienter som skal ha FEC100 etterfulgt av taxan + trastuzumab: I retningslinjene i dag står det anført at LVEF skal gjøres før FEC100 oppstartes. Da antracyclinholdig kjemoterapi kan forårsake permanent skade på hjerte, og hvor trastuzumab-behandlingen kan påvirke EF i etterkant av denne behandlingen, oppfattes det at en bør vise forsiktighet ved EF rett over nedre normalområde før FEC oppstartes. NBCG anbefaler at hos pasienter med cardiovasculære risikofaktorer eller med LVEF mellom 50 og 55 bør det vurderes å gi TCH (ligger som behandlingsopsjon i våre retningslinjer fra 1. september 2012) eller tettere EF monitorering (for eksempel etter 2 kurer). Pasienter som er HER2 positive og får fall under trastuzumab skal følges til normalisering.

Brystkreft hos eldre
Gjennomgang av anbefalinger fra SIOG/EUSOMA om behandling av eldre med brystkreft (Laura Biganzoli et al. Management of elderly patients with breast cancer: updated recommendations of the International Society of Geriatric Oncology (SIOG) and European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA). Lancet Oncol. 2012 Apr;13(4):e148-60). Det anbefales der ikke å benytte aldersgrenser for indikasjon for kjemoterapi, blant annet. NBCG ønsker å tilpasse seg disse anbefalingene og vedtok følgende:
Det bør åpnes for bruk av kjemoterapi også for pasienter over 75 år. Dette gjelder spesielt for trippel negative eller HER2 positive, dersom ikke komorbiditet, levetidsutsikt eller andre forhold taler mot dette. Behandlingen kan for pasienter over 75 år tilpasses individuelt.

Sarcomatoide karsinomer.
Det er gjort en liten justering i kapitlet sarcomatoide svulster. Konferer under NBCGs behandlingsanbefalinger – Blåboka – nytt kapittel 16.

Lokal og regional kirurgisk behandling.
Vedtakene om endring av retningslinjer for kirurgisk behandling fra juni 2012 (Endringer i indikasjoner/kontraindikasjoner for brystbevarende kirurgi og åpning for å utelate axilletoilette ved 1 eller 2 positive (inkludert makroskopisk positive) SN i forbindelse med brystbevarende kirurgi, etter nærmere angitte kriterier), er nå inkludert i et nytt kapittel 10 i Blåboka. I tillegg er anbefalinger om rekonstruksjoner endret. Konferer under NBCGs behandlingsanbefalinger – Blåboka – nytt kapittel 10.

Nye/justerte Blåbokkapitler:

  • Kapittel 10 Lokal og regional kirurgisk behandling
  • Kapittel 13 Adjuvant systemisk behandling (inkludert ny tabellarisk oversikt over anbefalingene)
  • Kapittel 16 Sarcomatoide svulster