P53 bryststudien

Treatment of patients with advanced breast cancer harboring TP53 mutations with dose-dense cyclophosphamide, PI: Hans Petter Eikesdal.

Inklusjonskriterier (obligatorisk)

 • Lokalavansert brystkreft der primær cellegiftbehandling er nødvendig før senere kurativ kirurgi, eller pasient med metastatisk brystkreft med behandlingssvikt av standard behandling (se under).
 • Resistens mot endokrin behandling: Ved metastatisk sykdom gjelder dette enten 1) østrogen og progesteronreseptor negative svulster eller 2) østrogen/progesteronreseptor positiv svulst der endokrin behandling har sviktet og der behandlingsansvarlig lege ikke finner videre endokrin behandling forsvarlig. Ved lokalavansert brystkreft: pasienter der det er nødvendig å skrumpe ned tumor med cellegift, og der behandlingsansvarlig lege mener at cellegift og ikke endokrin behandling er nødvendig. (For eldre pasienter med kraftig hormonreseptor positiv brystkreft vil endokrin behandling være å foretrekke.)
 • I metastatisk setting skal pasienter som inkluderes ha mottatt og utviklet resistens mot minst ett standardregime, inkl. et taxan. Dessuten er det tillatt med tidligere behandling med anthracyklin, men dette er ikke påkrevd for pasienter med TP53 mutert brystkreft. For pasienter med TP53 wt brystkreft er det derimot obligatorisk med et antracyklinholdig regime før inklusjon i studien. Taxaner bør ha vært brukt i metastatisk setting, men dette gjelder ikke pasienter fikk taxaner i adjuvant setting for mindre enn 2 år siden da de er sannsynlig taxan-resistente. Videre kan taxaner utelates før inklusjon i studien for pasienter som har hatt alvorlige bivirkninger av taxaner eller av andre medisinske grunner ikke kan få denne cellegiften. Ved inklusjon skal pasienten ha manglende klinisk gevinst (SD, PR eller CR) eller ha utviklet resistens etter en initial respons på behandling i metastatisk setting.
 • Pasienter med lokalavansert brystkreft skal ha mottatt taxan cellegift, dersom der ikke er kontraindikasjoner mot dette. Det er ikke obligatorisk med antracykliner før inklusjon i studien dersom TP53 genfeil påvises. Det samme gjelder ved metastatisk sykdom. For pasienter med lokalavansert brystkreft skal de ha hatt en suboptimal respons på den standardbehandlingen de har fått, dvs. mangel på objektiv respons (PR eller CR).
 • Primærsvulsten eller minst én av de metastatiske svulstene må være tilgjengelig for biopsering ved inklusjon i studien. For pasienter med primært metastatisk sykdom bør TP53 status bestemmes i en av de metastatiske svulstene, dvs. vev fra primærtumor kan ikke brukes for denne analysen (dette gjelder både pasienter med synkrone og metakrone metastaser).
 • Tidligere ubehandlet, histologisk bekreftet ikke-inflammatorisk brystkreft, >4 cm i diameter, evaluert klinisk +/- ipsilaterale axillære lymfeknutemetastaser der den minste diameteren på den største lymfeknuten er >2 cm ved CT eller ultralyd.
 • WHO funksjonsklasse 0-1
 • Kjent ER, PGR, HER2 status ved nåværende, aktuelle sykdom, dvs. arkivmateriale eller historisk lagret brystkreftvev kan ikke brukes når pasienter får tilbakefall av sykdommen. Likevel, pasienter kan inkluderes i studien, uavhengig av hormonreseptor og HER2 status, og dersom denne informasjon mangler ved inklusjon vil det bli analysert på biopsi etter inklusjon.
 • Alder >18 år
 • Pasienten må ha klinisk og/eller radiologisk evaluerbar brystkreftsykdom, i.h.t. RECIST.
 • Radiologiske undersøkelser (CT thorax/abdomen og skjellettscintigrafi) og ultralyd av hjertet (ecco cor) må gjennomføres innen 28 dager før oppstart behandling i studien.
 • Før pasienten starter screening i studien må vedkommende undertegne informert samtykke, i.h.t. nasjonale og lokale retningslinjer.
 • Blodprøvekrav:
  • Neutrofile > 1.5 x 109/L
  • Blodplater > 100 x 109/L
  • Bilirubin < 20 µmol/L.
  • Serum kreatinin < 1.5 x ULN

Eksklusjonskriteier (obligatorisk)

 • Kjent hypersensitivitet for cyclofosfamid eller pegfilgrastim, deres metabolitter eller andre innholdsstoffer i medikamentene.
 • Ustabil angina pectoris eller hjertesvikt.
 • Psykologiske, familiære, sosiale eller geografiske forhold som kan gjøre det umulig å følge studieprotokollen og oppfølging etter behandling. Disse forholdene bør diskuteres med pasienten før han/hun vurderes for inklusjon i studien.
 • Gravide og ammende pasienter kan ikke inkluderes.
 • Pasienten kan ikke avgi informert samtykke eller følge de retningslinjer som studieprotokollen krever, bedømt av studielegen.
 • Kliniske tegn på alvorlig koagulopati. Tidligere arterielle eller venøse tromboser eller embolier er ingen absolutt kontraindikasjon mot deltakelse i studien, med mindre studielegen vurderer deltakelse som altfor risikabelt.
 • Andre sykdommer som gjør at cellegiftbehandling som planlagt i studien ikke kan gis
 • Pågående blærebetennelse/urinveisinfeksjon (må behandles ferdig først)
 • Pågående bakteriell infeksjon
 • Tilstoppelse/obstruksjon av urinveiene

Contact information: Hans Petter Eikesdal, hans.petter.eikesdal(a)helse-bergen.no