Retningslinjer

Nasjonalt handlingsprogram 16 utgave (pdf) med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med brystkreft. Link til webversjonen av handlingsprogrammet finner du her.

Nytt i 16. utgave av Handlingsprogrammet

 • Tekst knyttet til oppfølging med mammografi etter brystkreft er oppdatert (ingen innholdsmessig endring) (2.3 og 11.4)
 • Det er inkludert anbefaling om billeddiagnostisk oppfølging av kvinner som har fått strålebehandling mot thorax i ung alder (2.5)
 • Det er gjort mindre justering av tekst knyttet til bruk av MR bryst i utredning av brystkreft (4.6.3)
 • Det er inkludert omtale av ekstremt hypofraksjonert behandling og intraoperativ strålebehandling (ingen endring i fra våre tidligere anbefalinger) (Kap 6)
 • Det er lagt til anbefaling om at adjuvant T-DM1 kan gis konkomitant med stråleterapi (6.1.5)
 • Det er inkludert omtale av studier som har testet adjuvant behandling med CDK4/6 hemmere i kombinasjon med endokrin behandling (ingen anbefaling) (7.2)
 • Det er inkludert omtale av CYP2D6 testing i forbindelse med tamoxifen behandling inkludert anbefaling om at slike analyser ikke anbefales brukt utenom studie (7.2.3)
 • Anbefalingen om bruk av Prosigna test for adjuvant behandlingsbeslutning er tekstlig endret (med forsterket anbefaling) (7.3.1)
 • Anbefaling om bruk av adjuvant T-DM1 ved resttumor etter neoadjuvant behandling er gjort tydeligere (7.6.8)
 • Det er inkludert omtale av alpelisib ved PIK3CA mutert HR+HER2- brystkreft (er til vurdering i Nye metoder)
 • Det er lagt til ytterligere resultater fra studier knyttet til bruk av atezolizumab i metastatisk trippel negativ brystkreft (13.4.1)
 • Det er gjort tekstlig endring i omtalen av olaparib og talazoparib for BRCA muterte pasienter (13.4.2)
 • Det er lagt til omtale av resultater fra studie som har testet abemaciclib i kombinasjon med fulvestrant og trastuzumab hos pasienter med HR+HER2+ metastatisk brystkreft (13.4.3)