Retningslinjer

Nasjonalt handlingsprogram 14. utgave (pdf) med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med brystkreft. Denne utgaven av handlingsprogrammet er ikke tilgjengelig i web-versjon enda, men legges ut så snart den er klar.

Nytt i siste utgave av handlingsprogrammet:

 • Det er inkludert et avsnitt om screening/oppfølging av transseksuelle personer (Kap 2)
 • Anbefalingen er endret for tid mellom avsluttet kirurgi for brystkreft og oppstart kjemoterapi for spesielt trippel negativ brystkreft (Kap 3)
 • Det er laget nye oversikter over
  • Behandling og kontrollforslag ved premalignetilstander
  • Adjuvant systemisk behandling
  • Algoritme for kontroll av LVEF under ant-HER2 behandling
  • Veiledende neoadjuvant behandlingsopplegg
  • Endokrin behandlingsanbefalinger ved metastaser
 • Nytt avsnitt knyttet til anbefalinger om fett-transplantasjon (Kap 5)
 • Nytt avsnitt knyttet til rebestråling ved lokoregionaleresidiv (Kap 6)
 • Det er presisert tydeligere i tekst at der det er indikasjon for goserelin (OFS) i kombinasjon med adjuvantendokrin behandling, anbefales aromatasehemmerprimært (som følge av bedre sykdomsfri overlevelse), subsidiært tamoxifen (dersom tolerabilitet nødvendiggjør dette) (Kap 7)
 • Docetaxel (75 mg/m2) i kombinasjon med cyklofosfamid(600 mg/m2) kan benyttes som alternativ til EC90 eller EC90 etterfulgt av 12 ukers taxanbehandling etter nærmere retningslinjer (Kap 7)
 • Anbefalinger om bruk av adjuvant pertuzumab i kombinasjon med trastuzumab og taxan ved lokalavansert brystkreft eller stadium 2 lymfeknute positiv sykdom er inkludert (Kap 7)
 • Tekstlige endringer i avsnittet om «Spesielle forhold ved adjuvant behandling av HER2+ pasienter hvor det er indikasjon for anti-HER2 behandling»
 • Underkapitlet om neoadjuvant behandling er oppdatert med ny kunnskap, overveielser og veiledende anbefaling. Dette inkluderer også nye anbefalinger for adjuvantbehandling av pasienter med resttumor etter neoadjuvantkjemoterapi (for HER2+ og trippel negative pasienter) (Kap 7.6)
 • Det er gjort mindre endringer i kapitlet om fertilitetsbevarende tilbud ved brystkreft (Kap 8)
 • Ved behandling av brystkreft med metastaser (Kap 13) er det gjort oppdateringer i tekst og anbefaling om bruk av CDK4/6 hemmer sammen med endokrin behandling. Det er også lagt inn ny tekst om spesielle forhold for BRCA muterte pasienter
 • Det er inkludert et avsnitt om behandlingsmuligheter ved redisert libido i kapitlet om tiltak ved østrogenmangelsymptomer etter brystkreft (Kap 15)
 • Det er gjort mindre oppdateringer i kapitlet om arvelig kreft (Kap 16)