Retningslinjer

Nasjonalt handlingsprogram 19 utgave (pdf) med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med brystkreft. Link til webversjonen av handlingsprogrammet finner du her.

Nytt i 19. utgave av Handlingsprogrammet

 • Ny tekst knyttet til MR mammae diagnostikk, tomosyntese og mammografikontroller er lagt inn.
 • Nytt tekst vedrørende bruk av adjuvant bisfosfonat
 • Oppdatert tabell for neoadjuvant behandling av TNBC
 • Det er lagt til lenke for vurdering av sammensatt risikovurdering og type endokrin behandling basert på data for premenopausale kvinner fra SOFT/TEXT studiene.
 • Endring i tekst vedrørende CDK4/6 hemmere i metastatisk situasjon..
 • Liten tekstendring vedrørende Alpelisib, i tillegg til informasjon om at medikamentet er godkjent av Beslutningsforum. Det er lagt til Alpelisib gir høy risiko for hyperglykemi. Det bør tas HBA1c før oppstart av behandlingen og oppstart og oppfølging gjøres i dialog med endokrinolog/etter plan anbefalt av endokrinolog.   
 • Det er laget en ny figuroversikt og tabellarisk oversikt over endokrin behandling ved hormonreseptor positiv HER2 negativ metastatisk brystkreft.
 • Det er gjort en liten endring i omtale av trastuzumab deruxtecan og tucatinib, da begge nå er godkjent av Beslutningsforum
 • Det er justert på behandlingsalgoritmer for ikke-hormonell behandling av metastatisk brystkreft.
 • Veiledende forslag for adjuvant systemisk behandling ved HR+HER2- pT1 med mikrometastase(r) til aksille etter svar på Prosignatest er lagt inn.
 • Det er lagt inn omtale av trastuzumab-deruxtecan ved HER2 low metastatisk brystkreft, med anbefaling om bruk av dette ved tilgjengelighet
 • Det er lagt inn omtale av elacestrant (SERD)(ikke tilgjengelig), som har gode resultater etter progresjon på AI+CDK4/6 hemmer
 • Det er lagt inn en kort tekst om nab-paklitaxel som alternativ til adjuvant paklitaxel og docetaxel ved hypersensitivitet/alvorlig intoleranse. 
 • Det er lagt inn ny endret tekst knyttet til strålebehandling av parasternale lymfeknuter, som følge av oppdaterte resultater.
 • Det er lagt inn ny tekst knyttet til bestråling av DCIS, da en ny studie har vist effekt av boostbestråling ved DCIS.
 • Det er utført noen mindre tekstlige endringer knyttet til oppdaterte resultater uten endringer i anbefalingene
 • Tekst til PD-L1 testing i forbindelse med bruk av pembrolizumab er lagt inn.
 • Et oppdatert flowskjema for valg av kirurgiske operasjonsmetoder og oversikt over kirurgikoder er lagt inn.