Retningslinjer

Nasjonalt handlingsprogram 18 utgave (pdf) med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med brystkreft. Link til webversjonen av handlingsprogrammet finner du her.

Nytt i 18. utgave av Handlingsprogrammet

 • Endringer i anbefalingene for kirurgisk behandling av papillomer (pkt 5.10) og radiære arr (pkt 5.11)
 • Full revisjon av «kapittel» om rekonstruktiv kirurgi etter mastektomi (pkt 5.14)
 • Anbefaling om bruk av 2 Gy x 25 som fraksjoneringsregime (sidestilt med 2.67 Gy x 15) ved lokoregional bestråling er fjernet. Det anbefales nå kun 2.67 Gy x 15 (kapittel 6)
 • Oppdatering av avsnitt om bruk av bolus ved lokoregionalstrålebehandling (pkt 6.8)
 • Oppdatering i oversikt over alternative adjuvantebehandlingsregimer (pkt 7.5)
 • Det er inkludert en anbefaling om reanalyse av ER på operasjonspreparatet hvis biopsi viser ER ekspresjon 1-9%.
 • Teksten om bruk av kjølehansker/votter ved adjuvantkjemoterapi er revidert (under pkt 7.5.2)
 • Kapitlet om etterkontroller er omarbeidet inkludert justering i anbefalingene (kapittel 11)
 • Det er inkludert omtale av og NBCGs anbefaling om bruk av nye medikamenter (ved tilgjengelighet) ved metastatisk brystkreft (trastuzumab deruxtecan, tucatinib, sacituzumab govitecan, pembrolizumab)(kapittel 13). Det er gjort endringer i behandlingsanbefalingene ved ikke-hormonell behandling av metastatisk brystkreft både i teksten (13.4.1 og 13.4.2) og i oversikten over NBCGsbehandlingsanbefalinger (pkt 13.4.4.)
 • Det er lagt inn et tekstlig tillegg i avsnittet om anbefaling ved hetetokter med omtale av oxybutinin (15.1.3)
 • Det er gjort noen mindre språklige endringer/tekstlige justeringer flere steder i Handlingsprogrammet