Nytt fra NBCG desember 2019

Noen viktige endringer i NBCGs retningslinjer ved diagnostikk og behandling av brystkreft:

  • Prosigna test for mer presis vurdering av behov for adjuvant kjemoterapi og mindre overbehandling
  • Neoadjuvant og adjuvant pertuzumab for HER2 positive
  • Responstilpasset postneoadjuvant behandling
  • Taxan + cyklofosfamid (TC) som alternativ til epirubicin + cyklofosfamid (EC)
  • Partiell brystbestråling etter brystbevarende kirurgi
  • Behandling med CDK4/6 hemmere ved metastaser hos pasienter med hormonreseptor positiv brystkreft

Mer detaljer angående endringene finner du her.

NBCGs styringsgruppemøte ble gjennomført i november 2019. Referat fra møtet blir publisert innen 1. februar 2020.