Nytt fra NBCG august 2020

Nasjonalt handlingsprogram 15. utgave er nå ferdigstilt i pdf versjon og kan finnes her. Referat fra NBCGs styringsgruppemøte som ble gjennomført i juni vil snarlig legges ut. Under følger en oppsummering av hva som er nytt i 15. utgave av handlingsprogrammet:

  1. Det er inkludert anbefaling (Kap 13) knyttet til bruk av immunterapi med anti-PD-L1 (atezolizumab) i kombinasjon med nab-paklitaxel hos trippel negative brystkreftpasienter med spredning som behandles i første linje hvis alle følgende kriterier er tilfredsstilt:o tidligere ikke mottatt adjuvant kjemoterapi eller avsluttet adjuvant kjemoterapi (med eller uten taxaner) for ≥12 måneder sideno egnet til å motta slik behandlingo påvist ≥1% PD-L1 positive immunceller i tumor.
  2. Det er gjort en liten oppdatering om patologidiagnostikk i utredningskapitlet (Kap 4) hvor det også er inkludert tekst om PD-L1 testing.
  3. Det er inkludert et avsnitt om genpaneler og annen mutasjonstesting av tumorvev som informativ oppdatering av kunnskapsstatus, uten at det er formulert spesifikke anbefalinger (Kap 4).
  4. Det er gjort en liten endring i anbefalingen om klipsingav tumorseng med brystbevarende inngrep (Kap 5).
  5. Det er gjort en liten endring i tekst knyttet til onkoplastisk brystkirurgi, hvor det anføres at område for boostbestråling kan øke med mulighet for påvirkning av blant annet kosmetikk/fibroseutvikling (Kap 5).
  6. Det er inkludert et avsnitt i stråleterapikapitlet (Kap 6) omhandlende utfordringer/forholdsregler knyttet til onkoplastikk og boostbestråling.
  7. Det er inkludert en kommentar (ingen anbefaling) knyttet til resultater fra studie som testet neratinib som utvidet adjuvant behandling etter trastuzumab ved HER2 positiv brystkreft (Kap 7).